ABC o podatku CIT

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ABC o podatku CIT – CIT to podatek od dochodów osób prawnych. Stawka CIT może wynosić 19% albo 9% – dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność. Podatnicy CIT muszą prowadzić pełną księgowość. Sprawdź, kto może stosować 9% CIT, z jakich ulg może korzystać i jak się rozliczać z podatku.

ABC o podatku CIT

Podatnikami CIT są przede wszystkim osoby prawne (między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie). CIT płacą także spółki kapitałowe w organizacji. Do grona podatników CIT zaliczamy także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Można tu wymienić choćby wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej

Podatkiem tym obciążone są również spółki jawne mające siedzibę lub zarząd w Polsce. Jeżeli wspólnikami tej spółki nie są wyłącznie osoby fizyczne. W tym wypadku ważne jest czy spółka złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku CIT oraz podatnikach podatku PIT posiadających, bezpośrednio lub pośrednio , prawa do udziału w zysku tej spółki. CIT płacą również spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce oraz spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd w Polsce. Płatnikiem CIT-u są również podatkowe grupy kapitałowe. –

Warto wiedzieć, że grupy kapitałowe to zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych Muszą także spełniać określone ustawą warunki

Na tej długiej liście podmiotów znajdziemy także spółki niemające osobowości prawnej. Spółki te mogą mieć siedzibę lub zarząd w innym państwie. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

ABC o podatku CIT –

Obowiązki przedsiębiorców, którzy płacą CIT

Pamiętaj, że jeśli płacisz CIT:

  • rozliczasz się do końca 3. miesiąca roku następnego po roku podatkowym.W tym terminie wpłacasz podatek. Jeżeli Twój rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym , to rozliczenie składasz do 31 marca następnego roku.
  • w trakcie roku podatkowego nie składasz deklaracji podatkowych. wpłacasz tylko zaliczki do 20. dnia każdego miesiąca. Podatnicy, którzy korzystają z zaliczek kwartalnych, wpłacają je do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.
  • prowadzisz tak zwaną pełną księgowość.
ABC o podatku CIT

Jakie są stawki CIT

Stawki podatku CIT wynoszą:

  • 19% podstawy opodatkowania
  • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność.

ABC o podatku CIT –

Kto może stosować stawkę 9%

Z obniżonej, 9% stawki mogą skorzystać: przede wszystkim mali podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto. nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro. Kwotę przeliczamy według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP. – Zawsze na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Zaokrąglamy do 1000 zł.

Do preferencyjnej stawki CIT mają prawo także przedsiębiorcy, u których przychody inne niż z zysków kapitałowych osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły netto kwoty 2 mln euro. Przeliczamy według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku danego roku podatkowego Zaokrąglamy do 1000 zł

Dodatkowo, z 9% stawki CIT skorzystają firmy rozpoczynające działalność – w pierwszym roku podatkowym.

Pamiętaj, że nie możesz stosować stawki 9%, jeśli firma powstała poprzez restrukturyzację. Obniżonej stawki nie stosujemy, także gdy firma powstała , przez przekształcenie firmy osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną. W wyłączeniach wymieniono także firmy, do których wniesiono przedsiębiorstwo (jego część albo składniki majątku) o wartości powyżej 10 tys. euro.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Artykuły na temat podatków z naszego zaprzyjaźnionego portalu:

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Czy podatek może się przedawnić ?

Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

Odroczony podatek dochodowy

Użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Czy spółka musi płacić podatek VAT?

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy — najważniejsze informacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top