Niepełnoletni przedsiębiorca – co warto wiedzieć?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat, może założyć i prowadzić firmę. Jednakże, z uwagi na brak pełnej zdolności do czynności prawnych, niepełnoletni przedsiębiorca jest w pewnym zakresie ograniczony w swoich działaniach.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Jak założyć firmę jako niepełnoletni?

Aby założyć firmę jako niepełnoletni, należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) u notariusza. Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument tożsamości
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia działalności gospodarczej
 • oświadczenie o zgodzie na reprezentowanie niepełnoletniego przedsiębiorcy przez przedstawiciela ustawowego

W przypadku firmy jednoosobowej, w której niepełnoletni jest jedynym wspólnikiem, przedstawicielem ustawowym jest rodzic lub opiekun prawny. W przypadku spółki cywilnej, w której niepełnoletni jest wspólnikiem, przedstawicielem ustawowym jest każdy ze wspólników.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Ograniczenia działalności niepełnoletniego przedsiębiorcy

Niepełnoletni przedsiębiorca jest ograniczony w swoich działaniach, które mogą mieć negatywny wpływ na jego rozwój psychofizyczny lub na jego zdrowie. Niepełnoletni przedsiębiorca nie może więc wykonywać prac:

 • zakazanych przez przepisy prawa
 • niebezpiecznych dla zdrowia lub życia
 • przekraczających jego możliwości psychofizycznych

Niepełnoletni przedsiębiorca nie może również:

 • zaciągać zobowiązań, które mogą narazić go na utratę majątku
 • przenosić na inne osoby praw i obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej

Zalety i wady prowadzenia firmy przez niepełnoletniego

Prowadzenie firmy przez niepełnoletniego może mieć zarówno zalety, jak i wady.

Zalety:

 • umożliwia zdobycie doświadczenia i umiejętności zawodowych
 • może być źródłem dochodu
 • może być sposobem na rozwój osobisty

Wady:

 • może być utrudnione przez ograniczenia wynikające z braku pełnej zdolności do czynności prawnych
 • może wymagać dużego zaangażowania ze strony rodziców lub opiekunów prawnych

Podsumowanie

Prowadzenie firmy przez niepełnoletniego może być ciekawym doświadczeniem, które pozwoli na zdobycie doświadczenia i umiejętności zawodowych. Jednakże, przed podjęciem decyzji o założeniu firmy, należy dokładnie rozważyć potencjalne korzyści i zagrożenia.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top