Działalność nierejestrowa a faktura

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Działalność nierejestrowa a faktura. – Według prawa gospodarczego działalność gospodarcza to działalność zorganizowana, mająca charakter zarobkowy, prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu.

Działalność nierejestrowa, nie jest uznawana za działalność gospodarczą. A to ze względu na niski poziom przychodów. Zatem żeby ją prowadzić, nie trzeba mieć wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność nierejestrowa a faktura

Działalność nierejestrowa, a VAT

Podatnicy, którzy prowadzą działalność w niewielkich rozmiarach, w tym działalność nierejestrową, bardzo często korzystają ze zwolnienia z VAT. Głównie dlatego, że ich sprzedaż w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekracza kwoty 200 tys. zł.

Zwolnienie z podatku od towarów i usług dotyczy także podatników, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku podatkowego,. Ważne, by ich przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 200 tys. zł., w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w danym roku.

Te zwolnienie z VAT nie przysługuje jednak, jeśli:

 • sprzedajesz:
  • towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (metale szlachetne i złom z nich, wyroby jubilerskie)
  • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym. Wyjątek stanowią: energia elektryczna, wyroby tytoniowe i samochody osobowe inne niż nowe. Chodzi o samochody zaliczane do środków trwałych podlegających amortyzacji
  • w niektórych przypadkach: budynki, budowle lub ich części
  • tereny budowlane
  • nowe środki transportu
  • przez Internet takie towary jak:
   • preparaty kosmetyczne i toaletowe
   • komputery, wyroby elektroniczne i optyczne
   • urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
   • maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • hurtowo i detalicznie części do:
   • pojazdów samochodowych
   • motocykli
 • świadczysz usługi:
  • prawnicze
  • w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego)
  • jubilerskie
  • ściągania długów, w tym factoringu
 • nie posiadasz siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

Jeśli twoja działalność obejmuje takie towary lub usługi, musisz zarejestrować się jako czynny podatnik VAT niezależnie od wartości sprzedaży i stajesz się płatnikiem podatku VAT, z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Na przykład, masz obowiązek uzyskać numer NIP oraz prowadzić rejestr sprzedaży i zakupów.

Działalność nierejestrowa, a kasa fiskalna

Podatnicy, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł, nie muszą ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej. Jeżeli zacząłeś taką działalność w trakcie poprzedniego roku, to twój obrót nie może przekroczyć 20 tys. zł w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym.

Ta zasada dotyczy również działalności nierejestrowej.

Kasa fiskalna będzie ci jednak potrzebna w przypadku sprzedaży towarów lub usług objętych obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Są to, między innymi, gaz płynny, części do silników spalinowych, nadwozia do pojazdów silnikowych, sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, perfumy i wody toaletowe oraz usługi: przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, doradztwa podatkowego, świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Jeżeli sprzedajesz takie towary lub usługi, musisz ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej, niezależnie od wielkości obrotu.

Działalność nierejestrowa a faktura

Rachunki i faktury w działalności nierejestrowej

Na żądanie kupującego masz obowiązek wystawić klientowi rachunek. Rachunek powinien zawierać co najmniej:

 • numer kolejny
 • datę wystawienia
 • dane sprzedawcy i nabywcy
 • nazwę usługi
 • kwotę do zapłaty.

Prowadząc działalność nierejestrową, jesteś zwolniony z obowiązku wystawiania faktur. Chyba, że wystawić fakturę, jeżeli twój klient tego zażąda. Klient może poprosić o wystawienie faktury w ciągu 3 miesięcy od dostarczenia towaru i zapłaty należności..

Co powinna zawierać faktura

Faktura powinna przede wszystkim obowiązkowo zawierać poniższe informacje:

 • datę wystawienia
 • numer kolejny
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi
 • kwotę należności ogółem.

Przy sprzedaży nierejestrowej wystarczy, że podasz na rachunku lub fakturze swoje imię i nazwisko. Nie musisz podawać numeru PESEL, czy adresu zamieszkania.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Artykuły na temat podatków z naszego zaprzyjaźnionego portalu:

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Czy podatek może się przedawnić ?

Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

Odroczony podatek dochodowy

Użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Czy spółka musi płacić podatek VAT?

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy — najważniejsze informacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top