KPIR dla początkujących

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

KPIR dla początkujących- podstawowe informacje. Czym jest księga przychodów i rozchodów ? Kto musi ją prowadzić ?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24a) zostało zapisane kto może prowadzić PKPiR, w jaki sposób i kogo ten obowiązek nie dotyczy. Podana jest również informacja, że Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zgodnie ze wspomnianymi przepisami przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, mogą prowadzić PKPiR i będą to:

 • osoby fizyczne,
 • przedsiębiorstwo w spadku,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie,
 • wykonujący działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów,
 • prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg,
 • duchowni, które zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Dodatkowo podmioty wymienione powyżej muszą spełniać jeszcze dwa warunki:

 1. Wybrać opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym.
 2. Przychody netto z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie mogą przekroczyć 2.000.000 euro – limit na 2021 rok 9.030.600 zł.
KPIR dla początkujących- podstawowe informacje

Kiedy obowiązuje zwolnienie z prowadzenia KPiR?

W rozporządzeniu w sprawie PKPiR minister wskazał , że w pewnych okolicznościach można nie prowadzić księgi podatkowej. Chodzi tu o rodzaj i rozmiar wykonywanej działalności gospodarczej. Ma tu znaczenie również wiek i stan zdrowia przedsiębiorcy. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia PKPiR może mieć miejsce na uzasadniony wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy, w którym zostaną opisane te szczególne okoliczności. Taki wniosek składa się w terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego nie będzie prowadzona PKPiR lub w terminie 14 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

KPIR dla początkujących- podstawowe informacje – Elementy księgi przychodów i rozchodów

Pierwsza kolumna zarezerwowana jest dla liczby porządkowej operacji gospodarczej. Numeracja może być ciągła dla całego roku podatkowego, podatnik może też rozpoczynać ją od nowa w każdym miesiącu.W drugiej kolumnie podatnik wpisuje datę danej operacji gospodarczej. Data ta powinna wynikać z dowodu stanowiącego podstawę wpisu.W trzeciej osoba prowadząca księgowość wpisuje numer dowodu księgowego, czyli np. numer faktury, polisy, dziennego zestawienia sprzedaży itp.

Czwarta i piąta kolumna służą do wpisania danych naszego klienta. W kolumnie 4 wpisujemy zawsze  jego imię i nazwisko, lub nazwę firmy. Jeśli do księgi wprowadza się dzienne zestawienie sprzedaży, kolumna ta może pozostać pusta. W piątej kolumnie musi znaleźć się adres kontrahenta. Wpisuje się go na podstawie dokumentu księgowego. W kolumnie numer sześć opisuje się zwięźle opis danej operacji gospodarczej, np. opłata za czynsz, oplata za media itp. Kolumna 7 służy do wpisywania wartości sprzedanych towarów i usług. Inne zdarzenia, które prowadzą do powstania przychodu, wpisuje się w kolumnie 8.

Majątek trwały- gdzie umieścić informację o nim?

Ósma kolumna to miejsce na pozostałe przychody. Wbrew pozorom ich lista jest naprawdę długa. Zaliczamy do nich np. uzyskane odszkodowania, umorzone zobowiązania. Swoje miejsce znajdą tu także przychody ze sprzedaży majątku trwałego, ale także przychody z wynajmu składników majątku trwałego. To także miejsce na kary umowne. Kolumna dziewiąta powinna zawierać sumę wartości przychodów z kolumn poprzednich: 7 i 8.

W kolumnie 10 wpisuje się ceny zakupów materiałów podstawowych (materiały zużywane do produkcji) oraz towarów handlowych (do sprzedaży w stanie nieprzerobionym). Tu podatnik wpisuje koszty uboczne zakupu, czyli np. koszty transportu, załadunku, czy ubezpieczenia.

W kolumnie 12 wpisuje się wynagrodzenia dla pracowników podatnika w kwocie brutto. Kwoty te nie zawierają np. ubezpieczeń społecznych (trafiają one do kolumny 13). W kolumnie 12 znajdują się wynagrodzenia nie tylko dla pracowników etatowych, ale też osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło.

Trzynasta kolumna musimy pozostawić na ewidencjonowanie pozostałych wydatków. Tu trafiają koszty niezwiązane z zakupem towarów, kosztami ubocznymi zakupu oraz wynagrodzeniami. Przykładem może być np. zakup paliwa, wynajem lokalu, koszty usług telekomunikacyjnych itp.

KPIR dla początkujących- podstawowe informacje

W kolumnie czternastej wpisujemy sumę zapisów z kolumn 12 i 13. Piętnasta kolumna jest tzw. kolumną wolną. Tu wpisuje się inne zaszłości gospodarcze, niż te, przypisane do poprzednich kolumn.

W kolumnie numer 16 wpisuje się koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową. Pamiętaj, że nie ma znaczenia czy wpływają one na podstawę opodatkowania PIT. Koszty te sumuje się po zakończeniu roku. Kolumna 18 jest już ostatnia. służy do zapisywania dodatkowych informacji dotyczących danej operacji.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Artykuły na temat podatków z naszego zaprzyjaźnionego portalu:

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Czy podatek może się przedawnić ?

Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

Odroczony podatek dochodowy

Użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Czy spółka musi płacić podatek VAT?

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy — najważniejsze informacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top