Jak księgować leasing ?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Jak księgować leasing ? – Sposób ujmowania leasingu w ewidencji zdarzeń gospodarczych zależy zawsze od rodzaju leasingu. Wyróżniamy leasing operacyjny oraz leasing finansowy.

Leasing znajduje swoje podstawy w kodeksie cywilnym. Konkretnie w art. 7091. Jest to umowa zawierana pomiędzy finansującym – czyli ”podmiotem gospodarczym nabywającym, od określonego zbywcy określoną rzecz, którą następnie oddaje na określony czas do używania albo używania i pobierania pożytków (użytkowania) korzystającemu.” W zamian korzystający zobowiązuje się płacić finansującemu ratalne wynagrodzenie pieniężne, odpowiadające co najmniej cenie uiszczonej z tytułu nabycia tej rzeczy przez finansującego.

Jak księgować leasing ?

Przepis, który cytujemy charakteryzuje leasing pośredni takiego, w którym jego przedmiot nie jest wywarzany przez finansującego, a nabywany przez niego od producenta. Jeżeli natomiast rzecz jest oddawana w leasing korzystającemu bezpośrednio przez jej wytwórcę  – wówczas mówimy o leasingu bezpośrednim.

Co więcej cytowany powyżej przepis oddaje istotę tzw. leasingu finansowego. – Zwanego inaczej leasingiem kapitałowym lub finansowanym. Oddanie przedmiotu korzystającemu następuje na cały okres gospodarczej używalności rzeczy. Okres ten odpowiada okresowi jej amortyzacji.

Inaczej sytuacja wygląda w leasingu operacyjnym. Taki leasing inaczej nazywamy bieżącym. W jego wypadku oddanie rzeczy następuje na krótszy czas, nie pokrywający się z okresem jej całkowitej amortyzacji. Dlatego też, w ramach tego okresu finansujący może zawrzeć kilka następujących po sobie umów leasingu dotyczących tej samej rzeczy.

Jak księgować leasing ? –

Leasing bieżący i finansowy – różnice w rozliczeniach

Te dwie formy znacząco różnią się pomiędzy sobą z punktu widzenia ujęcia w księgach rachunkowych. Przede wszystkim w przypadku leasingu operacyjnego, przedmiot umowy pozostaje na stanie majątku leasingodawcy. Za to w przypadku leasingu finansowego, jest on już ujmowany jako środek trwały leasingobiorcy.

Dlatego leasingobiorca, który podpisał umowę leasingu bieżącego nie może korzystać z odpisów amortyzacyjnych oraz ujmować ich w kosztach uzyskania przychodu. Niezależnie od tego możemy ująć w nich całą ratę leasingową, w wysokości uwzględniającej także wszelkie opłaty manipulacyjne oraz prowizje, a także koszty związane z codzienną eksploatacją  przedmiotu leasingu.

W odróżnieniu do niego, przedsiębiorca korzystający z leasingu  finansowego, w kosztach może uwzględnić odpisy amortyzacyjne oraz wysokość odsetek leasingu. –  Stanowi one różnicę pomiędzy kwotą spłaty a początkową wartością przedmiotu leasingu, Można odliczyć także bieżące wydatki związane z korzystaniem z przedmiotu umowy.

W przypadku leasingu finansowego, wraz z dokonaniem spłaty ostatniej raty, leasingowany środek trwały przechodzi na własność przedsiębiorcy. Nie ma więc konieczności zawierania dodatkowej umowy w tym zakresie ani dokonywania odrębnych ustaleń z leasingodawcą. Takiej możliwości nie przewiduje natomiast leasing operacyjny. Istnieje jednak możliwość wykupienia przez przedsiębiorcą przedmiotu umowy, ale na mocy odrębnego porozumienia i po uprzednim ustaleniu warunków przeniesienia własności.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Artykuły na temat podatków z naszego zaprzyjaźnionego portalu:

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Czy podatek może się przedawnić ?

Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

Odroczony podatek dochodowy

Użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Czy spółka musi płacić podatek VAT?

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy — najważniejsze informacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top